Shpallje publike/Shprehje interesi

Me qëllim të organizimit të shpalljes publike për kompanitë e interesuara për bashkëpunim, si dhe përcaktimin e kritereve për këtë veprimtari të shitjes së borxheve të këqija, Telekomi i Kosovës, iu bën ftesë publike kompanive të interesuara që të shprehin interesin e tyre për blerjen e borxheve të këqija ndaj Telekomit të Kosovës Sh.A.


Public Announcement/Expression of Interest
In order to organise Public Announcement for companies that are interested for cooperation, as well as to set up criterions for selling of the bad debts, Kosovo Telecom makes this public announcement to all interested companies to express their interest for buying bad debts of Kosovo Telecom J.S.C.


Javna objava /Poziv za izražavanje interesa
U cilju organizacije objavljivanja javnog poziva za izražavanje interesa za kompanije koje su zainteresovane za saradnju, kao i u cilju određivanja kriterijuma za ovu delatnost prodaje loših dugova, Telekom Kosova javno poziva sve zainteresovane kompanije, da izraze svoj interes za kupovinu loših dugova koje razne kompanije duguju Telekomu Kosova a.d.

NJOFTIM PËR ANULIMIN E KONKURSIT

Njoftohen të gjithë kandidatet që kanë aplikuar për pozitën “Kryeshef Ekzekutiv i Telekomit të Kosovës” të dt. 13.11.2018 se konkursi është anuluar.

NJOFTIM PËR ANULIMIN E KONKURSIT

Njoftohen të gjithë kandidatet që kanë aplikuar për pozitën “Zyrtar i Auditimit te Brendshëm (1 ekzekutues)” të dt. 23.04.2018 se konkursi është anuluar.

Vala me produkt të jashtëzakonshëm, lanson bursë-platformë agroindustriale

Telekomi i Kosovës promovoi produktin e jashtëzakonshëm, modelin e një burse online apo platforme, e cila do t'i mbajë prodhuesit bujqësor, fermerët, grumbulluesit, ambalazhuesit përmes një aplikacioni, gjithnjë me informata më të fundit dhe të nevojshme për të gjitha katgoritë. Aplikacioni do të shtrihet në Shqipëri, Maqedoni, me synimin për të bërë konkret tregun real prej 7 milionë shqiptarëve.

NJOFTIM PËR ANULIMIN E KONKURSIT

Njoftohen të gjithë kandidatet që kanë aplikuar në konkursin publik nr. 01-1177/16 të dt. 25.03.2016, se konkursi në fjalë për arsye objektive është anuluar.

Nënshkruhet kontrata kolektive në Telekomin e Kosovës

Drejtori Menaxhues i Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa dhe Kryetari i Sindikatës së Punonjësve të Telekomit të Kosovës, Lamih Balaj sot e nënshkruan kontratën kolektive.

NJOFTIM

“Shprehje interesi / Konkurs publik”, në linkun zyrtar të webfaqes interne të Telekomit të Kosovës e shpallur më heret, në linkun vijues
http://www.kosovotelecom.com/ptk/_shprehje-interesi-konkurs.php
se është anuluar për shkak të precizimit të mëtutjeshëm të nevojave të brendshme për rifreskim stafi në Telekomin e Kosovës. Kërkojmë mirëkuptimin e të gjithë atyre që kanë shprehur interesin e tyre sipas shpalljes.

Njoftim për faljen e borxheve

Telekomi i Kosovës sh.a. njofton të gjithë konsumatorët e vet të telefonisë fikse dhe mobile, se duke filluar nga muaji nëntor 2015, do të fillojë me pranimin dhe menaxhimin e kërkesave te tyre per faljen e borxheve, duke zbatuar Ligjin për Faljen e Borxheve Publike

Qendra e Thirrjeve me numër unik për trajtimin e thirrjeve

Konsumatorët e Vala-s dhe Telekomit të Kosovës duke filluar nga dita e sotme për t’u lidhur me ndonjërin nga operatorët e Qendrës së Thirrjeve, do të formojnë vetëm numrin 080010000.

Vala dhe Telekomi i Kosovës shpërndanë 2015 dhurata për fëmijë

U.D. i Kryeshefit Ekzekutiv të PTK-së, Mehdi Latifaj ka ndarë të martën dhurata për fëmijët në Klinikën e Pediatrisë në Prishtinë për nder të festës së Vitit të Ri.

Ftesë publike për partneritet

Me qëllim të ofrimit të shërbimeve më të mira për konsumatorët Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.A. (PTK), respektivisht Vala dhe Telekomi i Kosovës, ftojnë kompanitë e interesuara që të bëhen pjesë e partneritetit për ofrimin e produkteve dhe shërbimeve telekomunikuese.

Njoftim për miratimin e kodeve të shkurta

Konsumatorë të nderuar, Telekomi i Kosovës në bazë të Ligjit për Komunikime Elektronike, ka zëvendësuar numrat e shërbimeve te Telekomit të Kosovës me numra të rinj (aktual).

Hiqet nga funksioni centrali i fundit analog

Rrjeti Qëndror, i cili si njësi biznesi e PTK Sh.A menaxhon me infrastrukturën telekomunikuese të Kosovës, e përfundoi me sukses migrimin e plotë të konsumatorve nga rrjeti i vjetër analog në rrjetin e ri digjital, të gjeneratës më të re (NGN).

Telefoni fikse PTK dhe internet edhe për 17 lokacione të reja në Kosovë

Projekti i Telekomit të Kosovës për shtrirjen e rrjetit në 17 lokacione të Kosovës - vlera e përgjithshme e projektit, e cila kap shifrën mbi 10 milionë euro - është inauguruar të enjten, me lansimin e linjave të telefonisë fikse dhe internetit në fshatin Isniq.